cs

Technologie

Z obdobných důvodů jako u stavebního pasportu, nabízíme pasport technologický. Ten představuje přesné polohové zaměření skutečného stavu instalací (profesí) a následného vytvoření "dokumentace skutečného provedení - pasportu" nebo jej doplňuje.

Pod technologický pasport spadají všechny nestavební instalace a to v objektu i vně (kanálové vpusti, veřejné a venkovní osvětlení, atd.), které se funkčně týkají daného objektu. Vychází přitom z předem připraveného stavebního pasportu nebo pasportu venkovních prostor a doplňuje dokumentaci o důležité údaje a zákresy přítomných instalací.

Opět můžou být dle stanovených cílů vytvořeny tabulky předem smluvených atributů, vlastností a legend všech zaměřených zařízení – druhy důležitých uzávěrů, výrobce a typy, podrobnosti o revizích a datech - např. u hasící techniky, elektroinstalací, apod.

Jednotlivé technologie jsou pak v projektu zakresleny v hladinách (vrstvách). Což uživateli, správci objektu nebo údržbě usnadňuje následnou práci s daty, prohlížení, editaci, tisk atd.

Využití: plánování rekonstrukcí, výměny instalací a koncových zařízení (např.: osvětlení, sanita, spotřebiče), tvorbu PBZ pánů budovy, podklady pro revize a pravidelné kontroly vyžadované zákonem, výběrová řízení a kritéria pro výběr dodavatele, údržbu a servis.

   

OBVYKLÉ OBLASTI TECHNOLOGICKÉHO PASPORTU:
 • silnoproud
 • slaboproud (EPS, EZS, EKV, CCTV, sítě SK)
 • hromosvody a zemnící body
 • vzduchotechnika a klimatizace
 • vytápění
 • chladící technika
 • zdravotně technická instalace - vodovod a kanalizace
 • rozvody plynů
 • hasící a požární technika
 • měření a regulace – MaR
 • jiné...

OBVYKLÉ FÁZE TECHNOLOGICKÉHO PASPORTU:

1) Zaměření budovy z venku a zevnitř a sběr atributů, pořízení podrobné fotodokumentace

2) Vynesení naměřených údajů do půdorysů stavby + zapracování stávajících výkresů a tvorba požadovaných tabulek atributů

3) Export dokumentace (řezy, pohledy, půdorysy, ...) - tiskem nebo digitálně.